แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4 ตุลาคม 2564

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565

16 กันยายน 2564

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ-2565


แบบ ปค.4 – ปค.5

19 สิงหาคม 2564

แบบ ปค.4-ปค.5


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

24 มีนาคม 2564

ทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา/งาน สผ.3

28 ธันวาคม 2563

สผ.3


แบบรายงานผลการฝึก สผ.2

28 ธันวาคม 2563

แบบฟอร์มสผ.2


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

16 พฤศจิกายน 2563

หนังสือขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564


ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

20 สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา


วิสัยทัศน์-พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563

20 สิงหาคม 2563

วิสัยทัศน์-พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563


วิสัยทัศน์-พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20 สิงหาคม 2563

วิสัยทัศน์-พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

11 มีนาคม 2563

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

11 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562