วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 47 เดือน พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 46 เดือน พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ นายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานหลักสูตร และนายนพดล ขุนวังห์หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ เข้ามาดำเนินการตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ อศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี