วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 48 เดือน พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564


เปิดการเรียนการสอนแบบ On – site วันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 29 พฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันดูแล จัดระเบียบ นักเรียน นักศึกษา ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On – site วันแรกในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


แจ้งแนวทางปฎิบัติตนในวันเปิดเรียน On-Site ตามมาตราการป้อง Covid-19

28 พฤศจิกายน 2564


แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน โควิด-19

27 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site – On-line วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

27 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 47 เดือน พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 46 เดือน พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ นายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานหลักสูตร และนายนพดล ขุนวังห์หัวหน้าแผนกช่างเชื่อม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ เข้ามาดำเนินการตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ อศจ.จังหวัดสุพรรณบุรี


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ตำแหน่งนักการภารโรง

24 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 45 เดือน พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 44 เดือน พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564