วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ขอแสดงความยินดีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กอศ.

30 สิงหาคม 2564


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล สังขวาสี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ)

30 สิงหาคม 2564


แบบ ปค.4 – ปค.5

19 สิงหาคม 2564

แบบ ปค.4-ปค.5


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครบรอบ 80 ปี

19 สิงหาคม 2564


มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 สิงหาคม 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ส.ค.วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นำโดย นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำการส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อุโมงฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVA และน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมด้วย หุ่นยนต์ส่งยาทางการแพทย์ หน้ากากผ้า ชุด PPE และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งหมด 3 แห่ง โดยที่แรกส่งมอบให้กับอำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายไพทูรย์ วงศ์วีระกูล นายอำเภอสองพี่น้อง และน.ส.ธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์
ปลัดอาวุโสอำเภอสองพี่น้องเป็นผู้รับมอบ แห่งที่2 ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามตำบลบางเลน โดยมีนายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และดร.ปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลนเป็นผู้รับมอบ และแห่งที่3 ส่งมอบให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อตำบลบางพลับ โดยมีนายธนวัตน์ หมอนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และนายประเสริฐ รูปหล่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เป็นผู้รับมอบ โดยการส่งมอบในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( FIX IT-จิตอาสา) เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2564

16 สิงหาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2564

16 สิงหาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2564

16 สิงหาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2564

16 สิงหาคม 2564


เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

16 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในการดำเนินงานของศูน์ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้างโป่ง และทีมงาน เดินทางมาเป็นวิทยากรในการ

อบรมครั้งนี้


งบทดลองเดือน กรฎาคม 2564

16 สิงหาคม 2564