ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2564

 


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 งานช่างเทคนิคพื้นฐาน

13 มิถุนายน 2564


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาช่างยนต์

13 มิถุนายน 2564


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

13 มิถุนายน 2564


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

13 มิถุนายน 2564


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

13 มิถุนายน 2564


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 มิถุนายน 2564

 


ห้องเรียน ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาการบัญชี

13 มิถุนายน 2564

 

 


แจ้งนักเรียน ปวช.1 ปวส.1 ทุกสาขา รับ USER และ PASSWORD ในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

13 มิถุนายน 2564


ประชาสัมพันธ์ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบครบ 100% ในสถานการณ์ COVID-19

13 มิถุนายน 2564