ตารางห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

8 มิถุนายน 2564

ตารางห้องเรียน อาคารเรียน ตารางห้องเรียน อาคารเรียน


ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

8 มิถุนายน 2564

สาขาวิชาการบัญชี นักเรียน 64

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียน 64

สาขาวิชาช่างเชื่อม นักเรียน 64

สาขาวิชาช่างยนต์ นักเรียน 64

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นักเรียน 64

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียน 64


ตารางการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับครูผู้สอน

8 มิถุนายน 2564

สาขาวิชาการบัญชี ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาช่างยนต์ ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครู 64 (ครูผู้สอน)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครู 64 (ครูผู้สอน)


มาตราการในการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 และข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่มาติดต่อ

8 มิถุนายน 2564


แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

8 มิถุนายน 2564

ดาว์โหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู่เน้นสมรรถนะ


รูปแบบการเรียนการสอน แบบ On-Site และ On-Line ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

8 มิถุนายน 2564


ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

8 มิถุนายน 2564