ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตตราจ้าง

31 พฤษภาคม 2564


สรุปผลการดำเนินโครงเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ Excellent Center แบบ PDCA

24 พฤษภาคม 2564

โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ Exellent Center


สรุปผลการดำเนินโครงการจัดซื้อหนังสืออ่านเสริมและสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564แบบ PDCA

24 พฤษภาคม 2564

โครงการหนังสืออ่านเสริมและสื่อการเรียนการสอน 2563


สรุปผลการดำเนินโครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง แบบ PDCA

24 พฤษภาคม 2564

โครงการแข่งขันทักษะและประชุมวิชาการ ระดับภาค ภาคกลาง 2563


สรุปผลการดำเนินโครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ จังหวัด แบบ PDCA

24 พฤษภาคม 2564

สรุปผลโครงการแข่งขันทักษะและประชุมวิชาการ ระดับ อศจ. 2563


สรุปผลการดำเนินโครงการติว V-NET’63 และผลการทดสอบ V-NET’63 แบบ PDCA

23 พฤษภาคม 2564

แบบสรุปโครงการติว V-net 63 และผลการทดสอบ V-net 2563


สรุปผลการดำเนินโครงการทดสอบมาตราฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบ PDCA

23 พฤษภาคม 2564

แบบสรุปโครงการทดสอบมาตราฐาน 2563 แบบ PDCA


แบบฟอร์อมแผนการสอน มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 1/2564

23 พฤษภาคม 2564

ตัวอย่างแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ตัวอย่าง แผน : ตัวอย่างแผนการสอน 1.64 – ครูอิทธิพล


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 119 เดือน พฤษภาคม 2564

19 พฤษภาคม 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 118 เดือน เมษายน 2564

11 พฤษภาคม 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 117 เดือน เมษายน 2564

11 พฤษภาคม 2564


งบทดลองเดือน เมษายน 2564

11 พฤษภาคม 2564