เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและประชุมหารือเรื่องการส่งครูฝึกไปสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 23 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องและประชุมหารือเรื่องการส่งครูฝึกไปสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง