วก.สองพี่น้องจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปวช.3เตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์