มาตราการในการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 และข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่มาติดต่อ