มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ