ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563