งานระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ

๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 ครูประจำแผนก (งานทวิภาคี)

1.    นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน          ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

2.    นายศรัณโรจน์  ชวดชุม            ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู     แผนกวิชาช่างยนต์

3.    นายวรรณะ  จิตรนพคุณ           ตำแหน่ง  ครู คศ.1                 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

4.    นายพานุเกียรติ  ยอดคำ           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

5.    นายผดุง  ขวัญอ้นอินทร์           ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6.    นางสาวนิอร  น้ำใจดี               ตำแหน่ง  ครู คศ.1                 แผนกวิชาการบัญชี

7.    นายอิทธิพล  สุขสอาด             ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย                 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8.    นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ           ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู     แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

9.    นายนพดล  ขุนวังห์                ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง             แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ทำหน้าที่ นิเทศติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ