คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง ครู คศ.1 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ