คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

30 มีนาคม 2563

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง


แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

30 มีนาคม 2563

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ

30 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ ครังที่ 2/2563


แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579

26 สิงหาคม 2562

Download แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

13 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ(2)


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

13 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ(2)