หารือกับสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา เข้าหารือกับสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี


โครงการลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจิต 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานกิจกรรม พร้อมด้วยกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจิต โดยร่วมมือกับ ฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้อง นำโดย น.ส.ธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอสองพี่น้อง มาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระทำอย่างเปิดเผยโปร่งใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นพลเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคดโกง ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง


รณรงค์การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานกิจกรรม พร้อมด้วยกองลูกเสือจิตอาสา พระราชทานร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้อง นำโดย น.ส.ธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอสองพี่น้อง มารณรงค์การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD เพื่อเป็นการแสดงตัวตน แทนการใช้บัตรประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชน ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


อบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมและการประพฤติตนให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดีศรีสุพรรณ และการสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสองพี่น้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูผู้ช่วยทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้อง นำโดย น.ส.ธัญญารัตน์ กาญจนรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอสองพี่น้อง มาอบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมและการประพฤติตนให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดีศรีสุพรรณ และการสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสองพี่น้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย