รายงานสรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

17 กันยายน 2564


แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565

16 กันยายน 2564

แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ-2565


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ

14 กันยายน 2564

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์


เข้าร่วมงานครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา

14 กันยายน 2564

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับผู้เรียนพิการบกพร่อง ทางสติปัญญา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี


เข้าร่วมรับการตรวจราชการจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

14 กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับการตรวจราชการจาก นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานอาขีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการให้ข้อมูลรายงานการตรวจราชการ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

14 กันยายน 2564

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะครู บุคลากร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม การศึกษาดูงานครั้งนี้


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 20 เดือน กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 18 เดือน กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


รูปแบบแผนการเรียนรู้แบบ MIAP Model วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

8 กันยายน 2564

 


ส่วนหน้าแผน-1

เนื้อหาสาระ-7  

 


งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564

8 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กันยายน 2564