โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 6 พฤษภาคม 2565

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 และระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ดำเนินงานโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี