เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 9 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2565 โดยมีการเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง