สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.

MG_1676_resize

๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทที่  ๘ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

   ชื่อผลงาน เครื่องอัดกระถางดาวดิน
   ครูที่ปรึกษา นายสมชาย วาวแวว (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
   นักเรียนที่ประดิษฐ์ ๑. นายวรรณชัย โค้วนิเส็ง (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)
  ๒. นายสมพร มอญเก่า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
  ๓. นายจาตุรงค์ ทุมวงษ์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

MG_1682_resize

๒. รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่  ๑๐ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์

   ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอปเบื้องต้น
   ครูที่ปรึกษา นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   นักเรียนที่ประดิษฐ์ ๑. นางสาวอภิญญา ชาวทหาร (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  ๒. นางสาวนารีรัตน์ เขียวฉลัว (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)