วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครบรอบ 80 ปี