ฝึกอบรมครูนิเทศและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมครูนิเทศและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ระหว่าง วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และได้รับ ความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง