ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)  ติดต่อครูอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 095-7038063