ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด