ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชา งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2563