ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ​บริหารจัดการพื้นที่