คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการครู ครูอัตรจ้างและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565