คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 3307/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้ามฯ (ระยะที่ 6)