คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2725/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการฯ (ระยะที่ 5)