คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2437/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการ หรือการทำกิจกรรมบางอย่าง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 4)