งานโครงการพิเศษ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายนคร  เขียวอรุณ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายเกียรติศักดิ์  คัมภีร์ศาสตร์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายเสถียร   สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายณัฐวรรธน์  เพ็ชรวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

นายอนุสรณ์  วงษ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น

๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ

๕. ดำเนินการกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติดงานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง

๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่ายสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย