งานปกครอง

งานปกครอง

นายสุรเชษฐ์  แก้วปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
หัวหน้างานปกครอง

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางลภัสรดา   ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเกียรติศักดิ์  คำภีร์ศาสตร์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายสิทธิกานต์  ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายนราธิป  คันฉ่อง
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายกิติทัต  โพธิ์วันนา
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวนิภาภรณ์  ธงยศ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวพิชญาพร  เรืองขจร
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

๗. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับ

๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย