งานปกครอง

งานปกครอง

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชาตรี  ย้อนใจทัน
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
หัวหน้างานปกครอง

นางอำพร  ฮอลแลนด์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายสิทธิกานต์  ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานปกครอง

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานปกครอง

นางสาวทัศน์มน  หงษ์ยน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายศรัณโรจน์  ชวดชุม
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาช่างยนต์

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชา เทคนิคพื้นฐาน
และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพานุเกียรติ  ยอดคำ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายผดุง  ขวัญอ้นอินทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนิอร  น้ำใจดี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาการบัญชี

นายอิทธิพล  สุขสอาด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางลภัสรดา   ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยงานปกครอง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

๓. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

๕. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

๗. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับ

๘. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

๙. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย