งานกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางอำพร  ฮอลแลนด์
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิอร  น้ำใจดี
ตำแหน่ง  ครูคศ.1
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายอิทธิพล  สุขสอาด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายศรัณโรจน์  ชวดชุม
ตำแหน่ง  พนักงานราชการครู
ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบงานลูกเสือ

นายสิทธิกานต์  ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบงานกีฬาและนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวสุกัญญา   จันศรี
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิภาภรณ์  ธงยศ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคต แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.)  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ศ.ท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย