คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 มีนาคม 2563


เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มีนาคม 2563


เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563


เรื่อง การทบทวนช่วงเวลาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในระยะของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 มีนาคม 2563