ประกาศรับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น