การประเมินโครงการวิชาชีพ สาขางานการบัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2563

การประเมินโครงการวิชาชีพ สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องงานประกันคุณภาพ วันที่

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา